Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy ® (DCZS)

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, fizjoterapeutycznych, chirurgicznych, zwanych dalej łącznie: Usługami a z osobna Usługą Podologiczną, Usługą Fizjoterapeutyczną, Usługą Chirurgiczną- które są świadczone w Centrum medyczno-podologicznym Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy ® mieszczącym się we Wrocławiu, przy ul. Skarbowców 115/5, które jest zwane dalej: Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy prowadzonym przez Dominikę Bilik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PRAKTYKA PODOLOGII Dominika Bilik, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Skarbowców nr 115/5, 53-025 Wrocław, NIP 6312523030, REGON 022072809..
 2. Przed skorzystaniem z Usług należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Skorzystanie z Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywane są Usługi mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane: Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usług na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usług.

§ 2. Rejestracja na Wizytę

 1. Usługi świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwana: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Wizyty w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
 3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy.
 4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usług w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 5. Podczas Rejestracji Pracownik Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy w celu oszacowania czasu trwania Usługi może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
 6. Podczas Rejestracji Pracownik Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy poprosi o podanie następujących danych:

6.1.       imię i nazwisko;
6.2.       numer telefonu do kontaktu;
6.3.       adres e-mail;
6.4.       wiek Pacjenta;
6.5.       informację czy Usługa realizowana jest w formie bonu podarunkowego

 1. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: kontakt@dczs.pl zdjęcia stopy lub jej części.
 2. Pomiędzy wykonaniem Usług w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
 3. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o potwierdzenie Wizyty.
 4. W odniesieniu do Usług Chirurgicznych w celu potwierdzenia Wizyty Pracownik Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy w pierwszej kolejności podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Pacjentem na tydzień przed umówioną Wizytą.
 5. W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Pacjenta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 18:00- Wizyta ta zostanie przez Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy automatycznie uznana za aktualną.

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

 1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy najpóźniej na 10 minut przez umówionym terminem Wizyty.
 2. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy i trwa dłużej niż 15 minut, Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
 3. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy zachowuje prawo do odmowy wykonania Usług, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy, które wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usług z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
 4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty.
 5. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy zaproponuje nowy termin Wizyty.
 6. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonym Usługom. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy.
 7. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy Usług lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 8. Pacjent ma prawo odwołać/przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą a w przypadku zabiegu chirurgicznego na 48 godzin przed planowaną Wizytą. Odwołanie wizyty po tym czasie uprawnia Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy do obciążenia Pacjenta kosztami wizyty.

§ 4. Przebieg Wizyty

 1. Usługi wykonywane w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usług.
 2. Na pierwszej Wizycie Pacjent obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
 3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi.
 4. Przed wykonaniem Usługi chirurgicznej Pacjent oprócz KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO obligowany jest do wypełnienia WYWIADU CHIRURGICZNEGO.
 5. Wszystkie usługi świadczone przez Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy dostępne są na stronie internetowej Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy pod adresem: www.dczs.pl.

§ 5. Płatność

 1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy pod adresem: www.dczs.pl.
 2. W Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy udostępnia się następujące formy płatności:

2.1.       Gotówka
2.2.       Karta płatnicza
2.2.2.3. Bon podarunkowy

 1. Zapłata za Usługi następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi lub w przypadkach płatności za Usługę pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.
 2. W przypadku Rejestracji obejmującej Usługę Chirurgiczną, przed rozpoczęciem usługi od Pacjenta pobierana jest opłata w wysokości 50 % kosztów leczenia wynikających z dokonanej przez Pracownika Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy wstępnego kosztu usługi o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu.
 3. W przypadku usługi wykonania wkładek indywidualnych Pacjent obowiązany jest do zapłaty kwoty 100,00 złotych w momencie zlecenia wykonania wkładek indywidualnych. Jeżeli podczas Wizyty okaże się, że usługa wykonania wkładek indywidualnych nie jest konieczna, wpłacona kwota 100,00 złotych zostanie zaliczona na poczet konsultacji fizjoterapeutycznej.
 4. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent w momencie płatności Pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

§ 6. Procedura reklamacyjna

 1. Pacjent po wykonanej Usłudze ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi – dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: kontakt@dczs.pl lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy. W miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy lub zwrot kosztów wykonanej Usługi. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
 5. W przypadku kwestionowania Usługi zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi po stronie Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy.
 4. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
 6. Po Usłudze Chirurgicznej może zostać wystawione zwolnienie lekarskie a w przypadku Pacjentów będących uczniami Pacjentowi może zostać wystawione po wykonanej Usłudze zaświadczenie o odbytym zabiegu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Na obszarze Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi zabrania się wprowadzania zwierząt.
 3. Na obszarze Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne należy stosować się do wytycznych personelu podczas trwania pandemii wirusa COVID19 do czasu ogłoszenia jej ustania przez WHO, w tym : obowiązkowy pomiar temperatury, wypełnienie ankiety epidemiologicznej, noszenie maski ochronnej. W razie braku wyrażenia zgody na powyższe, personel ma prawo odmówić wykonania usługi.
 4. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy.
 5. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.
 7. O zmianach niniejszego Regulaminu Pacjent będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       REGULAMIN PRZEDPŁAT W DCZS                                                                                       §1

  1. Niniejsze Ogólne Zasady Świadczenia Usług przez Usługodawcę określają podstawowe
  zasady świadczenia usług przez Usługodawcę, w ramach rezerwacji terminów wizyt.
  2. Ilekroć, w niniejszych Ogólnych Zasadach Świadczenia Usług przez Usługodawcę,
  pojęciom nie nadano odmiennego znaczenia, mają znaczenie poniższe:
  a. Cennik – cennik usług oferowanych przez Usługodawcę, prowadzony w ramach
  Serwisu www.wroclaw-podolog.pl
  b. Ogólne Zasady Świadczenia Usług przez Usługodawcę – niniejszy dokument,
  stanowiący wzorzec umowny, w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, określający
  zasady dokonywania rezerwacji terminy wizyty u Usługodawcyy oraz świadczenia
  przez Usługodawcę usług.
  c. Pacjent – użytkownik korzystający z usług oferowanych przez Usługodawcę.
  d. Placówka – konkretna placówka (lokalizacja) Usługodawcy.
  f. Usługodawca – podmiot świadczący usługi medyczne i podologiczne, oferujący Pacjentom
  możliwość rezerwacji terminu wizyty w ramach Serwisu.
  §2
  1. W ramach niniejszego Serwisu możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu wizyty u danego
  lekarza lub dla danej usługi u podologa w
  szczególności w celu zapewnienia Pacjentowi dostępności odpowiednich zasobów
  Usługodawcy, w tym specjalistów, w zarezerwowanym przez niego terminie.
  2. Lokalizacja Placówki, w której odbędzie się zarezerwowana przez Pacjenta wizyta, wynika z
  danych zawartych w treści rezerwacji. Podmiotem, do którego należy Placówka jest:
  Praktyka Podologii Dominika Bilik ul.Skarbowców 115/5, 53-025 Wrocław, tel.792381460, NIP 6312523030. To z tym podmiotem Pacjent zawiera umowę na świadczenie usługi w postaci
  zarezerwowanej wizyty.
  §3
  1. Warunkiem skutecznej rezerwacji terminu wizyty może być konieczność uiszczenia przez
  Pacjenta przedpłaty pełnej lub częściowej ceny zarezerwowanej wizyty, zgodnie z Cennikiem
  udostępnionym przez Usługodawcę, niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji terminu.
  2. Płatności można dokonać poprzez link do płatności wysyłany do Pacjenta od razu po dokonaniu rezerwacji przez system rezerwacji wizyt Versum.
  3. Jeśli płatność nie zostanie dokonana i potwierdzona w terminie 24h,
  nastąpi anulowanie dokonanej przez Pacjenta rezerwacji terminu wizyty.
  4. Umowa pomiędzy Świadczeniodawcą i Pacjentem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia
  dokonanej płatności.
  §4
  1. Cennik usług Usługodawcy udostępniony jest w Serwisie. Cena za wizytę dotyczy
  wyłącznie usługi podstawowej (wskazanej w procesie rezerwacji) i nie obejmuje w
  szczególności wynagrodzenia za wykonanie usług dodatkowych, w tym wynagrodzenia z
  tytułu przeprowadzenia dodatkowych badań lub czynności.
  2. W Serwisie może być udostępniony również orientacyjny wykaz cen, wskazujący wyłącznie
  dolną granicę ceny usługi – w takim przypadku zaleca się Pacjentom weryfikację cen
  wskazanych w Serwisie przed dokonaniem rezerwacji terminu wizyty – dzwoniąc na numer
  telefonu wskazany przez Usługodawcę – 792 381 460.
  3. W przypadku braku wskazania cennika w Serwisie, wszelkie informacje o cenach za
  świadczone usługi można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu wskazany przez
  Usługodawcę.
  §5
  1. Pacjent może zmienić lub odwołać zarezerwowany termin wizyty bez podania przyczyny, nie
  później niż na 24 godziny przed tym terminem. W przypadku odwołania Pacjentowi zwracana
  jest kwota przedpłaty w terminie 14 dni od zgłoszenia.
  2. Odwołanie wizyty w terminie późniejszym niż wskazany w pkt 1 §5 powyżej lub
  niepojawienie się Pacjenta u Usługodawcy w zarezerwowanym i nieodwołanym przez
  niego terminie wizyty, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconej kwoty, chyba
  że Pacjent udowodni, że niemożliwość pojawienia się u Usługodawcy wynikała z siły
  wyższej w rozumieniu przyjętym w orzecznictwie sądowym. W takim przypadku Pacjentowi
  otrzymuje zwrot zgodnie z pkt 1 par. 5.
  3. Potrącana kwota stanowi rekompensatę związaną z koniecznością poniesienia przez
  Usługodawcę kosztów obsługi procesu rezerwacji i zapewnienia gotowości do
  świadczenia usług przez lekarza, podologa lub fizjoterapeutę oraz udostępniania w tym celu pomieszczeń, sprzętu
  medycznego i innej infrastruktury.
  4. W przypadku odwołania wizyty przez Usługodawcę, Usługodawca zwraca
  Pacjentowi całą wpłaconą kwotę.

  §6
  1. Wszelkie zwroty płatności, wpłaconych przez Pacjenta, dokonywane są w formie uznania na
  konto, z którego wpłynęła należność.

  2. Usługodawca, po potwierdzeniu przedpłaty całej kwoty wynagrodzenia z tytułu
  zarezerwowanej wizyty, wystawi dokument fiskalny. Dokument fiskalny zostanie wystawiony po odbyciu zarezerwowanej wizyty, zaliczając kwotę przedpłaty a conto kosztu wizyty.