Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy ® (DCZS)

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w Centrum medyczno-podologicznym Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy ® mieszczącym się we Wrocławiu, przy ul. Skarbowców 115/5, które jest zwane dalej: Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy prowadzonym przez Łukasza Bilika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Podologii Dominika Bilik, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Skarbowców 115/5, 50-025 Wrocław
 2. Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usługi Podologicznej.

§ 2. Rejestracja na Wizytę

 1. Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Wizyty w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
 3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy.
 4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 5. Podczas Rejestracji Pracownik Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
 6. Podczas Rejestracji Pracownik Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy poprosi o podanie następujących danych:imię i nazwisko;
  1. numer telefonu do kontaktu;
  2. adres e-mail;
  3. wiek Pacjenta;
  4. informację czy Usługa Podologiczna realizowana jest w formie bonu podarunkowego
 7. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: kontakt@dczs.pl zdjęcia stopy lub jej części.
 8. Pomiędzy wykonaniem Usługi Podologicznej w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
 9. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o potwierdzenie Wizyty.
 10. W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Pacjenta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 18:00- Wizyta ta zostanie przez Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy automatycznie uznana za aktualną.

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

 1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy najpóźniej na 10 minut przez umówionym terminem Wizyty.
 2. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy i trwa dłużej niż 15 minut, Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
 3. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy, które wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
 4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty.
 5. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy zaproponuje nowy termin Wizyty.
 6. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy.
 7. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy Usług Podologicznych lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 8. Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą a w przypadku zabiegu chirurgicznego na 48 godzin przed planowaną Wizytą.

§ 4. Przebieg Wizyty

 1. Usługi Podologiczne wykonywane w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.
 2. Na pierwszej Wizycie Pacjent obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
 3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.
 4. Rodzaje Usług Podologicznych świadczonych przez Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy dostępne są na stronie internetowej Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy pod adresem: dczs.pl.

§ 5. Płatność

 1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy pod adresem: dczs.pl.
 2. W Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy udostępnia się następujące formy płatności:
  1. Gotówka
  2. Karta płatnicza
  3. Bon podarunkowy
 3. Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.
 4. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent w momencie płatności Pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

§ 6. Procedura reklamacyjna

 1. Pacjent po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: kontakt@dczs.pl lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy. W miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
 5. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy.
 4. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
 6. Po wykonanej Usłudze Podologicznej Pacjentami może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze Podologicznej.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Na obszarze Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.
 3. Na obszarze Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne należy stosować się do wytycznych personelu podczas trwania pandemii wirusa COVID19 do czasu ogłoszenia jej ustania przez WHO, w tym : obowiązkowy pomiar temperatury, wypełnienie ankiety epidemiologicznej, noszenie maski ochronnej. W razie braku wyrażenia zgody na powyższe, personel ma prawo odmówić wykonania usługi.
 4. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy.
 5. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologiczne powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _____01.04.2020___________
 7. O zmianach niniejszego Regulaminu Pacjent będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.

_____________________________________________

Regulamin świadczenia usług w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy ® (DCZS)

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, fizjoterapeutycznych, chirurgicznych, zwanych dalej łącznie: Usługami a z osobna Usługą Podologiczną, Usługą Fizjoterapeutyczną, Usługą Chirurgiczną- które są świadczone w Centrum medyczno-podologicznym Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy ® mieszczącym się we Wrocławiu, przy ul. Skarbowców 115/5, które jest zwane dalej: Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy prowadzonym przez Dominikę Bilik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PRAKTYKA PODOLOGII Dominika Bilik, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Skarbowców nr 115/5, 53-025 Wrocław, NIP 6312523030, REGON 022072809..
 2. Przed skorzystaniem z Usług należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Skorzystanie z Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywane są Usługi mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane: Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usług na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usług.

§ 2. Rejestracja na Wizytę

 1. Usługi świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwana: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Wizyty w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
 3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy.
 4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usług w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 5. Podczas Rejestracji Pracownik Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy w celu oszacowania czasu trwania Usługi może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
 6. Podczas Rejestracji Pracownik Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy poprosi o podanie następujących danych:

6.1.       imię i nazwisko;
6.2.       numer telefonu do kontaktu;
6.3.       adres e-mail;
6.4.       wiek Pacjenta;
6.5.       informację czy Usługa realizowana jest w formie bonu podarunkowego

 1. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: kontakt@dczs.pl zdjęcia stopy lub jej części.
 2. Pomiędzy wykonaniem Usług w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
 3. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o potwierdzenie Wizyty.
 4. W odniesieniu do Usług Chirurgicznych w celu potwierdzenia Wizyty Pracownik Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy w pierwszej kolejności podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Pacjentem na tydzień przed umówioną Wizytą.
 5. W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Pacjenta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 18:00- Wizyta ta zostanie przez Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy automatycznie uznana za aktualną.

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

 1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy najpóźniej na 10 minut przez umówionym terminem Wizyty.
 2. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy i trwa dłużej niż 15 minut, Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
 3. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy zachowuje prawo do odmowy wykonania Usług, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy, które wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usług z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
 4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty.
 5. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy zaproponuje nowy termin Wizyty.
 6. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonym Usługom. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy.
 7. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy Usług lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 8. Pacjent ma prawo odwołać/przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą a w przypadku zabiegu chirurgicznego na 48 godzin przed planowaną Wizytą. Odwołanie wizyty po tym czasie uprawnia Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy do obciążenia Pacjenta kosztami wizyty.

§ 4. Przebieg Wizyty

 1. Usługi wykonywane w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usług.
 2. Na pierwszej Wizycie Pacjent obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
 3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi.
 4. Przed wykonaniem Usługi chirurgicznej Pacjent oprócz KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO obligowany jest do wypełnienia WYWIADU CHIRURGICZNEGO.
 5. Wszystkie usługi świadczone przez Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy dostępne są na stronie internetowej Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy pod adresem: www.dczs.pl.

§ 5. Płatność

 1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy pod adresem: www.dczs.pl.
 2. W Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy udostępnia się następujące formy płatności:

2.1.       Gotówka
2.2.       Karta płatnicza
2.2.2.3. Bon podarunkowy

 1. Zapłata za Usługi następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi lub w przypadkach płatności za Usługę pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.
 2. W przypadku Rejestracji obejmującej Usługę Chirurgiczną, przed rozpoczęciem usługi od Pacjenta pobierana jest opłata w wysokości 50 % kosztów leczenia wynikających z dokonanej przez Pracownika Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy wstępnego kosztu usługi o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu.
 3. W przypadku usługi wykonania wkładek indywidualnych Pacjent obowiązany jest do zapłaty kwoty 100,00 złotych w momencie zlecenia wykonania wkładek indywidualnych. Jeżeli podczas Wizyty okaże się, że usługa wykonania wkładek indywidualnych nie jest konieczna, wpłacona kwota 100,00 złotych zostanie zaliczona na poczet konsultacji fizjoterapeutycznej.
 4. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent w momencie płatności Pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

§ 6. Procedura reklamacyjna

 1. Pacjent po wykonanej Usłudze ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi – dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: kontakt@dczs.pl lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy. W miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy lub zwrot kosztów wykonanej Usługi. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
 5. W przypadku kwestionowania Usługi zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Dolnośląskim Centrum Zdrowej Stopy poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi po stronie Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy.
 4. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
 6. Po Usłudze Chirurgicznej może zostać wystawione zwolnienie lekarskie a w przypadku Pacjentów będących uczniami Pacjentowi może zostać wystawione po wykonanej Usłudze zaświadczenie o odbytym zabiegu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Na obszarze Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi zabrania się wprowadzania zwierząt.
 3. Na obszarze Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne należy stosować się do wytycznych personelu podczas trwania pandemii wirusa COVID19 do czasu ogłoszenia jej ustania przez WHO, w tym : obowiązkowy pomiar temperatury, wypełnienie ankiety epidemiologicznej, noszenie maski ochronnej. W razie braku wyrażenia zgody na powyższe, personel ma prawo odmówić wykonania usługi.
 4. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy.
 5. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.
 7. O zmianach niniejszego Regulaminu Pacjent będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.